REGULAMIN USŁUG CATERINGOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez FitKurier Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551978012, REGON: 38278728300000, KRS: 0000775801.

DEFINICJE

   1. Usługodawca – FitKurier Sp. z o.o., ul. Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551978012, REGON: 38278728300000, KRS: 0000775801;
   2. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w określonych przypadkach także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi cateringowej;
   3. Cennik – cennik usług dostępny na stronie internetowej: fitkurier.pl;
   4. Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłku w ramach cateringu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi cateringowej zawartej zgodnie z Regulaminem;
   5. Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku;
   6. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej fitkurier.pl umożliwiający Usługobiorcy złożenie zamówienia na usługę;
   7. Regulamin – niniejszy Regulamin usług cateringowych;
   8. ZESTAW TESTOWY – każdy nowy klient ma prawo do skorzystania z jednorazowego zakupy zestawu testowego w kwocie prezentowanej na stronie internetowej fitkurier.pl. Punkt 4 Regulaminu.

USŁUGA CATERINGOWA

    1. Świadczona przez Usługodawcę usługa cateringowa, zwana dalej usługą, polega na przygotowaniu i dostarczeniu Usługobiorcy zestawu posiłków zawierających określoną wartość kaloryczną zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o świadczenie usługi do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę.
    2. Usługa świadczona jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
    3. Cena usługi określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy i jest ceną brutto zawierającą wszelkie koszty i podatki związane ze świadczeniem usługi.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ, METODY PŁATNOŚCI

    1. Świadczenie usługi cateringowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej na podstawie Regulaminu. Zawarcie umowy jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi.
    2. Wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, lecz ma charakter jedynie informacyjny i jest wyrazem woli zawarcia umowy ze strony Usługobiorcy. Umowa jest uważana za zawartą po uiszczeniu ceny przez Usługobiorcę – z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Usługodawcę.
    3. W celu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy należy wypełnić formularz dostępny na stronie fitkurier.pl określając kaloryczność posiłków oraz preferowany okres trwania Usługi. Poza podaniem powyższych danych, konieczne jest podanie innych danych niezbędnych do realizacji Usługi – w szczególności danych personalnych oraz adresu dla doręczania posiłków
    4. W przypadku gdy osoba zainteresowana Usługą wypełni formularz zamówienia, ale nie dokona płatności w ciągu 10 dni a najpóźniej przed wskazanym okresem rozpoczęcia świadczenia Usługi (przy czym liczy się data zaksięgowania środków na koncie Usługodawcy), Usługodawca poczytuje to za rezygnację z Usługi. Usługodawca może też skontaktować się z daną osobą celem wyjaśnienia sytuacji lub potwierdzenia woli zawarcia umowy.
    5. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w dniu wskazanym w umowie.
    6. W przypadku gdy Usługodawca dopiero przygotowuje lokal obsługujący dany obszar, może zamiast umowy na świadczenie Usługi oferować sprzedaż voucherów uprawniających do korzystania z Usługi po otwarciu lokalu na danym obszarze; vouchery te mogą być sprzedawane po cenach korzystniejszych niż docelowa Usługa. Jest to zatem umowa warunkowa uzależniona od otwarcia danego lokalu i będzie to zaznaczone wyraźnie w każdym przypadku w trakcie składania zamówienia. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do otwarcia lokalu w terminie, nie dojdzie do zawarcia umowy i Usługodawca zwróci wpłacone środki wszystkim osobom, które wykupiły vouchery
    7. Usługodawca umożliwia płatności poprzez:
     • przy wykorzystaniu szybkich płatności elektronicznych implementowanych w systemie składania zamówień.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI

     1. Usługa polega na przygotowaniu i dostarczaniu Usługobiorcy zestawu posiłków o wybranej przez Usługobiorcę wartości kalorycznej.
     2. Posiłki dostarczane są jednorazowo, w każdy dzień roboczy na wskazany przez Usługobiorcę w umowie adres dostawy.
     3. Nieobecność Usługobiorcy w miejscu dostawy lub brak odbioru posiłków mimo obecności na miejscu dostawy uprawniają Usługodawcę do pozostawienia posiłków w miejscu dostawy.
     4. Usługa płatna jest z góry, szczegółowe warunki zapłaty określa umowa.
     5. Usługa realizowana jest na obszarze wynikającym z aktualnego zasięgu działania wskazanego w wyszukiwarce udostępnionej przez Usługodawcę na stronie: fitkurier.pl
     6. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej, jeżeli wybrane przez Usługobiorcę miejsce dostawy wykracza poza obszar, na którym realizowana jest usługa.
     7. Koszt dostawy wliczony jest w cenę usługi.
     8. Każdy klient ma prawo do zamówienia zestawu testowego w promocyjnej prezentowanej w danym momencie na stronie internetowej fitkurier.pl. W przypadku gdy osoba zamówi ponownie zestaw testowy w ciągu 3 lat od poprzedniego zamówienia zestawu testowego, zamówienie może zostać nieprzyjęte lub zostanie anulowane a opłata za nie wniesiona zwrócona klientowi na konto.

ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

      1. Usługa świadczona jest przez okres wskazany w umowie.
      2. Umowa nie jest przedłużana automatycznie. Usługobiorca ma możliwość przedłużenia świadczenia usługi, w tym celu konieczne jest zawarcie umowy na kolejny okres przed zakończeniem jej trwania.
      3. Możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w każdym czasie, jednakże Usługobiorcy – nawet będącemu konsumentem, zgodnie z art. 38 punkt 12 ustawy o prawach konsumenta (test jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – nie przysługuje jednostronna możliwość odstąpienia od umowy jako umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdyż jest to usługa gastronomiczna. Usługodawca dopuszcza jednak przeniesienie praw z umowy z Usługobiorcy na osobę trzecią wskazaną przez Usługobiorcę, ale tylko w wyjątkowych wypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu warunków takiej zmiany.
      4. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące, Usługodawca – w razie istotnego wzrostu cen artykułów spożywczych (min. średnio o 5%) wykorzystywanych w przygotowaniu posiłków – ma możliwość zmiany cennika o czym powinien niezwłocznie poinformować Usługobiorcę, z zachowaniem co najmniej 15 dniowego terminu przed zmianą cennika. Informacja będzie przekazana pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na taką zmianę, może w ciągu 10 dni od otrzymania informacji wypowiedzieć umowę z 10 dniowym terminem wypowiedzenia. W takim wypadku Usługodawca zwróci Usługobiorcy środki za pozostały, niewykorzystany okres umowy.
      5. W przypadku braku możliwości odbioru posiłków umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o okres w jakim dostawa nie była świadczona pod warunkiem, że okres takiego zawieszenia Usługi trwa w sumie nie dłużej niż 10 dni w ciągu miesiąca a Usługobiorca poinformował Usługodawcę z minimum 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem przed zawieszeniem świadczenia usługi.
      6. Usługobiorcy przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Usługodawca 3-krotnie w trakcie trwania Usługi nie dokonał doręczenia posiłków w terminie..

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:

           1. Administratorem jego danych osobowych jest FitKurier Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój, wpisana do KRS pod nr 0000775801, NIP 65519780122, email: rodo@fitkurier.pl telefon: +48 731 98 98 98
           2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, czyli fakt, że ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; podstawą jest też realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych polegających na oferowaniu produktów i usług z zakresu prowadzonej działalność; dane mogą być przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.
           3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i później, ale tylko do upływu okresu potrzebnego do ewentualnej ochrony praw Administratora Danych. Po tym okresie dane są usuwane.
           4. Dane osobowe mogą zostać przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych, świadczącym usługi w zakresie: obsługi informatycznej, prawnej oraz podwykonawcom. Dane mogą być także przekazywane właściwym organom państwowym lub samorządowym jeżeli okaże się to niezbędne lub będzie wynikać z przepisów prawa.
           5. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym w przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją usługi lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji usługi, prawo do cofnięcia zgody w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
           6. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE, REKLAMACJE, ZMIANA REGULAMINU

          1. Przed zawarciem umowy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.
          2. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
          3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w lokalu Usługodawcy w Busku-Zdroju przy Plac Targowy 4, pod numerem telefonu: 731 98 98 98 oraz drogą e-mail: kontakt@fitkurier.pl .
          4. Reklamacje dotyczące świadczonych usług cateringowych mogą być składane drogą elektroniczną na adres Usługodawcy lub pisemnie w lokalu Usługodawcy.
          5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej odbioru.
          6. Gdyby dane przedstawione przez Usługobiorcę w reklamacji nie były wystarczające do jej rozpatrzenia, Usługodawca może skontaktować się z nim telefonicznie lub pocztą elektroniczną jak również zwrócić się o przekazanie reklamowanego towaru.
          7. Regulamin usług cateringowych dostępny jest w lokalu Usługodawcy oraz na stronie internetowej fitkurier.pl.
          8. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez aktualizację Regulaminu na stronie fitkurier.pl oraz poprzez wysłanie powiadomienia na podany przy składaniu zamówienia adres email Usługobiorcy. Termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 14 dni od ogłoszenia nowego Regulaminu.
          9. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu Usługobiorca powinien powiadomić o tym Usługodawcę poprzez wiadomość z adresu email, na który było wysłane przez Usługodawcę zawiadomienie. Powiadomienie to Usługobiorca powinien przesłać w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Powiadomienie to skutkuje rozwiązaniem umowy i zakończeniem świadczenia Usługi z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu / ewentualnie: skutkuje to stosowaniem do Usługobiorcy starego regulaminu do czasu wygaśnięcia Usługi z upływem okresu na jaki została zawarta umowa.