REGULAMIN USŁUG CATERINGOWYCH

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez Mateusza Surowaniec, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: FitKurier Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551978012, REGON: 38278728300000, KRS: 0000775801.

 1. DEFINICJE
 • Usługodawca – FitKurier Sp. z o.o., ul. Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 6551978012, REGON: 38278728300000, KRS: 0000775801;
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w określonych przypadkach także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi cateringowej;
 • Cennik – cennik usług dostępny na stronie internetowej: fitkurier.pl;
 • Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłku w ramach cateringu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi cateringowej zawartej zgodnie z Regulaminem;
 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku;
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej fitkurier.pl umożliwiający Usługobiorcy złożenie zamówienia na usługę;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin usług cateringowych;
 • ZESTAW TESTOWY – każdy nowy klient ma prawo do skorzystania z jednorazowego zakupy zestawu testowego w kwocie 29 zł.  Punkt 4 Regulaminu.
 1. USŁUGA CATERINGOWA
 • Świadczona przez Usługodawcę usługa cateringowa, zwana dalej usługą, polega na przygotowaniu i dostarczeniu Usługobiorcy zestawu posiłków zawierających określoną wartość kaloryczną zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o świadczenie usługi do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę.
 • Usługa świadczona jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 • Cena usługi określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy i jest ceną brutto zawierającą wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi.
 1. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ
 • Świadczenie usługi cateringowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej na podstawie Regulaminu. Zawarcie umowy jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi.
 • Umowy zawierane są w lokalu Usługodawcy mieszczącym się przy ul. Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój.
 • Wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej nie jest równoznaczne z zawarciem umowy lecz ma charakter jedynie informacyjny i jest wyrazem woli zawarcia umowy ze strony Usługobiorcy.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w dniu wskazanym w umowie.
 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI
 • Usługa polega na przygotowaniu i dostarczaniu Usługobiorcy zestawu posiłków o wybranej przez Usługobiorcę wartości kalorycznej.
 • Posiłki dostarczane są jednorazowo, w każdy dzień roboczy na wskazany przez Usługobiorcę w umowie adres dostawy.
 • Nieobecność Usługobiorcy w miejscu dostawy lub brak odbioru posiłków mimo obecności na miejscu dostawy uprawniają Usługodawcę do pozostawienia posiłków w miejscu dostawy.
 • Usługa płatna jest z góry, raz w miesiącu, szczegółowe warunki zapłaty określa umowa.
 • Usługa realizowana jest na obszarze gminy Busko-Zdrój, miasta Pińczów oraz miasta Staszów.
 • Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej, jeżeli wybrane przez Usługobiorcę miejsce dostawy wykracza poza obszar, na którym realizowana jest usługa.
 • Koszt dostawy wliczony jest w cenę usługi.
 • Na życzenie Usługobiorcy możliwy jest odbiór posiłków w lokalu Usługodawcy.
 • Każdy klient ma prawo do zamówienia zestawu testowego w promocyjnej cenie 29 zł. W przypadku gdy osoba zamówi ponownie zestaw testowy zamówienie zostanie anulowane a opłata za nie wniesiona zwrócona klientowi na konto.
 1. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
 • Usługa świadczona jest przez okres wskazany w umowie.
 • Umowa nie jest przedłużana automatycznie. Usługobiorca ma możliwość przedłużenia świadczenia usługi, w tym celu konieczne jest zawarcie stosownego aneksu do umowy przed zakończeniem jej trwania.
 • Możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w każdym czasie.
 • Rozwiązanie umowy w trakcie trwania usługi nie daje Usługobiorcy prawa do zwrotu wynagrodzenia uiszczonego za dany miesiąc świadczenia usługi, w którym umowa uległa rozwiązaniu.
 • W przypadku braku możliwości odbioru posiłków umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o okres w jakim dostawa nie była świadczona pod warunkiem poinformowania Usługodawcy przez Usługobiorcę z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Usługobiorcy przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy Usługodawca jest w zwłoce z dostawą przynajmniej 3 następujące po sobie dni robocze.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
 1. Administratorem jego danych osobowych jest Mateuz Surowaniec, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: FitKurier Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Plac Targowy 4, 28-100 Busko-Zdrój.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy świadczenia usługi cateringowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
 4. Dane osobowe mogą zostać przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje mu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie usług.
 7. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi cateringowej oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Przed zawarciem umowy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.
 • Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 • Kontakt z Usługodawcą możliwy jest w lokalu Usługodawcy w Busku-Zdroju przy ul. Plac Targowy 4, pod numerem telefonu: 731 98 98 98 oraz drogą e-mail: kontakt@fitkurier.pl .
 • Reklamacje dotyczące świadczonych usług cateringowych mogą być składane drogą elektroniczną na adres Usługodawcy lub pisemnie w lokalu Usługodawcy.
 • Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej odbioru.
 • Regulamin usług cateringowych dostępny jest w lokalu Usługodawcy oraz na stronie internetowej fitkurier.pl.